STATUT

 

PODSTAWOWE  PRAWA  I  OBOWIĄZKI  UCZNIA

§ 121. Członek społeczności szkolnej.

1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w sposób określony przez zasady przyjmowania.

1. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia..

4. Dzieci są zapisywane do klasy pierwszej w roku szkolnym poprzedzającym rok
rozpoczęcia nauki - od miesiąca stycznia.
1) . Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat , jeżeli dziecko:

a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej , albo

b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej , wydaną przez publiczna poradne psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnę psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do
dopełniania czynności związanych:
a) ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
c) zapewnienia warunków do przygotowania się dziecka do zajęć.

6. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

7. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej jest uprawniony do żądania wykonania obowiązku szkolnego w drodze egzekucji administracyjnej.

1) Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu w egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na ustawowego
przedstawiciela dziecka (rodziców lub prawnych opiekunów) może być nałożona
grzywna w celu przymuszenia do spełniania ciążącego na nim obowiązku;

2) Po stwierdzeniu niespełniania przez dziecko obowiązku szkolnego Dyrektor szkoły
wraz z wychowawcą kieruje do jego rodziców (prawnych opiekunów) pisemne
upomnienie zawierające stwierdzenie, że:

a) obowiązek szkolny nie jest realizowany,
b) wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz
z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego,

c) dla celów dowodowych konieczne jest takie doręczenie upomnienia,
aby można było ustalić dzień (datę), w którym doręczenie nastąpiło -
za zwrotnym poświadczeniem odbioru,

d) nie zastosowanie się do wezwania, mimo upływu siedmiu dni, od dnia
doręczenia upomnienia, skutkuje skierowaniem przez dyrektora Szkoły
wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej do Burmistrza Miasta Turku.
Do wniosku dołącza się tytuł wykonawczy i dowód doręczenia upomnień.

§ 121. a 1. Odroczenie obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

2. Odroczenie dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia.

3. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

5. Odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dokonuje dyrektor szkoły , w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

6. W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia rodzice są zobowiązani złożyć ponowny wniosek w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wnioski, o których mowa w ust.5 i 6 składa się nie później niż do 31 sierpnia.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 i 6 rodzic jest zobowiązany dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię , z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

§ 122. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.

§ 123. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.

§ 124.Traktowanie członków społeczności szkolnej .
1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.

2. Żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.

3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.

4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii.

§ 125. 1. Każdy uczeń Szkoły ma prawo do:
1) Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
2) Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
3) Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
4) Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
5) Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
6) Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO;
7) Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
8) Reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
9) Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
10) Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
11) Korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora szkoły;
12) Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;
13) Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
14) Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
15) Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
16) Do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
17) Być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu;
18) Korzystania z telefonów komórkowych w szkole tylko w celu komunikowania się z rodzicami;
19) Jeżeli uczeń nie posiada telefonu, w cele kontaktu z rodzicem może bezpłatnie skorzystać z telefonu w sekretariacie szkoły.

§ 126.1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki,z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.

§ 127. Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć
w zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.

§ 128. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna naukę.

§ 129. 1. Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek:
1) Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie;
2) Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
3) Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia
w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
4) Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora szkoły, Wicedyrektora, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;
5) Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
6) Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
7) Przychodzenia do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;
8) Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
9) Usprawiedliwiania nieobecności;
10) Uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju;
a) podczas uroczystości szkolnych oraz uroczystościach, na których uczeń reprezentuje szkołę, podczas sprawdzianu kończącego szóstą klasę obowiązuje strój galowy. Przez strój galowy należy rozumieć: dla dziewcząt – biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie, dla chłopców – biała koszula i ciemne spodnie,

b) na terenie szkoły obowiązuje noszenie bezpiecznego obuwia zamiennego,

c) na zajęciach z wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy określony przez nauczyciela.

11) Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
12) Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
13) Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
14) Dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się
wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać
środków odurzających;
15) Pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe
z przyczyn od nich niezależnych;
16) Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie
dobranej fryzury.

§ 130. Uczniom nie wolno:
1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
6. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
7. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy
i zgody zainteresowanych,
8. Używać telefonów komórkowych w celu korzystania z portali społecznościowych i stron z grami komputerowymi.
9. Zapraszać obcych osób do szkoły.

 

§ 131. 1 .Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.

2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.
3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

§ 132. Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

§ 133. 1. Wobec uczniów, którzy w szczególny sposób angażują się w życie szkoły poprzez czynne pełnienie ważnych funkcji w SU lub w innych organizacjach szkolnych, uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce, zachowaniu, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych itp., godnie reprezentują szkołę na zewnątrz poprzez aktywne uczestniczenie
w uroczystościach pozaszkolnych o charakterze lokalnym, wojewódzkim czy państwowym stosuje się następujące nagrody i wyróżnienia:

1) pochwała wychowawcy klasy udzielona w obecności klasy;
2) pochwała dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów poprzez radiowęzeł szkolny;
3) prezentowanie uczniów na tablicy SU, na apelu dla najlepszych uczniów;
4) wręczanie nagród książkowych, dyplomów na uroczystości zakończenia roku szkolnego;

5) wręczanie rodzicom najlepszych uczniów listów pochwalnych podczas uroczystości zakończenia szkoły.

§ 134. 1. Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają zasad obowiązujących w szkole stosuje się następujące kary:

1) upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela, także pracownika szkoły (w tym wypadku o powyższym fakcie zawsze musi zostać poinformowany wychowawca);

2) upomnienie pisemne (wpis do dziennika lekcyjnego) udzielonego przez wychowawcę klasy (także na wniosek innego nauczyciela lub pracownika szkoły) wraz z powiadomieniem rodziców;

3) upomnienie ustne dyrektora szkoły z powiadomieniem wychowawcy;

4) upomnienie pisemne dyrektora szkoły z powiadomieniem wychowawcy i rodziców;

5) nagany pisemnej dyrektora szkoły z powiadomieniem Rady Pedagogicznej i rodziców;

6) rozmowa dyscyplinująca z pedagogiem;

7) rozmowa dyscyplinująca z funkcjonariuszem policji w obecności pedagoga szkolnego;

8) obniżenie oceny zachowania;
9) przeniesienie ucznia do innej równoległej klasy;
10) uczeń może być wyłączony z uczestniczenia w imprezach klasowych i szkolnych organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi;

11) za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają materialnie rodzice;

12) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

13) zastosowanie kary nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia;

14) uczeń ma prawo w ciągu 3 dni od dnia ukarania odwołać się od decyzji o jego ukaraniu. Czyni to osobiście lub za pośrednictwem rodziców, Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy. Każde odwołanie winno być rozpatrzone w przeciągu 3 dni od dnia złożenia odwołania;

15) zastosowanie nagrody lub kary winno być odnotowane w dokumentacji wychowawcy klasy;

16) szkoła jest zobowiązana informować rodziców ucznia (prawnych opiekunów)
o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze;
17) wychowawca klasy w porozumieniu z Dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną może uznać karę za niebyłą w przypadku nienagannego zachowania się ucznia ukaranego przez okres 4 miesięcy.

§ 135. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych:

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.

2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.

3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora szkoły pełniącego dyżur kierowniczy.

4. W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności.
5. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole w ciągu tygodnia od powrotu, po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.

6. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.

7. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.

8. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.

9. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy
(na podstawie pisemnego wniosku rodziców).

10. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko
i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.

11. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna).

12. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody Dyrektora lub Wicedyrektora szkoły.

13. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków( do 10 dnia kolejnego miesiąca).

14. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.

15. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku szkolnego.

16. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na Dyrektorowi szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.

 

Udostępnij

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn