BIBLIOTEKA

 

. . . "prawdziwa biblioteka wcale nie musi być duża i piękna . Nie musi też mieć najlepszych udogodnień czy najefektywniejszych pracowników ani największej liczby użytkowników. Prawdziwa biblioteka ma służyć. Musi wrosnąć w życie mieszkańców do tego stopnia, że bez niej nie sposób normalnie egzystować. Prawdziwa biblioteka to taka, której nikt nie zauważa, bo jest na miejscu od zawsze i zawsze oferuje to, czego [czytelnicy] potrzebują. " . . .

„Dewey, wielki kot w małym mieście”

Vicki Myron,Bret Witter

 

Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w godzinach:

 

Poniedziałek …………………………………..800 – 1530

Wtorek ………………………………………...800 – 1530

Środa …………………………………………..800 – 1530

Czwartek ………………………………………800 – 1530

Piątek ………………………………………….800 – 1400

 

Czytelnia oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

czynne codziennie w godzinach pracy biblioteki

 

Nauczyciele bibliotekarze pracujący w naszej bibliotece to:

Elżbieta Nowak i Aleksandra Antczak

 

LISTA KSIĄŻEK NASZYCH MARZEŃ

 

Szkoła Podst. Nr 1 w Turku podpisała porozumienie o współpracy partnerskiej z Miejską Biblioteką Publiczną w Turku.

 Współpraca dotyczy realizacji zadania pod nazwą: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnychPriorytet 2, dofinansowanego ze środków Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020”.

Zgodnie z tym porozumieniem w naszej bibliotece szkolnej można dodatkowo wypożyczyć książki ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wykaz tych książek publikujemy poniżej.

 Wykaz książek

 

REGULAMIN  WYPOŻYCZANIA  I  UDOSTĘPNIANIA
PODRĘCZNIKÓW  (MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH)
UCZNIOM
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TURKU

                                                            Rozdział 1
Postanowienia ogólne
                                                                § 1
Regulamin korzystania przez uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Turku z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zwany dalej regulaminem reguluje:
1) zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych i zapewnienia uczniom dostępu do nich
2) obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem
3) postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego
Rozdział 2
Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych
oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

                                                                § 2
1. Podręczniki do nauczania zintegrowanego (kl. I od 1.09.2014 r.), kl. II – od 1.09.2015 r., kl. III – od 1.09.2016 r.), oraz do nauczania j. polskiego, matematyki, przyrody, historii, techniki, plastyki, muzyki i informatyki dla klasy IV (1.09.2015 r.), kl. V (1.09.2016 r.), kl. VI (1.09.2017 r.) stanowią własność Szkoły Podstawowej nr 1.
2. Podręczniki lub materiały edukacyjne udostępniane uczniom bezpłatnie stanowią własność Szkoły Podstawowej nr 1.
3. W Szkole gromadzenie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych jest obowiązkiem biblioteki szkolnej.
4. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.
5. Biblioteka jest zobowiązana do nieodpłatnego wypożyczania uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych w postaci papierowej.
6. Biblioteka zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną.
§ 3
1. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji prowadzonej przez bibliotekę szkolną.
2. Wersje elektroniczne podręczników lub materiałów edukacyjnych udostępniane są na stanowiskach komputerowych w bibliotece lub na stronie internetowej szkoły.
§ 4
1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/15 lub później.
2. Pierwsze części podręczników i materiałów edukacyjnych wypożyczane będą na początku danego roku szkolnego.
3. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą, oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).
4. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
5. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno – wychowawczych, z terminem zwrotu najpóźniej do 22 czerwca.
6. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. Stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).
7. Uczniowie wypożyczają podręczniki i materiały edukacyjne bezpośrednio z biblioteki szkolnej.
8. Wychowawca klasy, na podstawie stosownego protokołu, odbiera z biblioteki materiały ćwiczeniowe w liczbie równiej liczbie uczniów swojej klasy. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.
§ 5
1. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
2. W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

                                                           Rozdział 3
                                 Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem
                                                              § 6
1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek.
2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych.
3. Dopuszcza się używanie ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.
4. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

                                                             Rozdział 4
Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego
§ 7
1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
a. Kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego
b. Kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej (Nasz Elementarz). Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.
2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału edukacyjnego (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić.
3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).
4. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były: płyta Cd/DVD, mapy, plansze itd. należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

                                                              § 8
1. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych biblioteka wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty.

                                                         Rozdział 5
Przepisy końcowe
                                                            § 9
1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 wrześnie 2015 r.

 

 

REGULAMINY  DLA  UŻYTKOWNIKÓW  BIBLIOTEKI

 

Regulamin biblioteki

Szkoły Podstawowej nr 1

im. Henryka Sienkiewicza w Turku

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.

2. W bibliotece zachowujemy się cicho i kulturalnie.

3. Nie wolno w niej spożywać posiłków.

4. Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać, wypożyczając je do domu, na miejscu w bibliotece, bądź podczas lekcji pod kierunkiem nauczyciela.

5.Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca.

6. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

7. Wypożyczone książki należy chronić przed zgubieniem i zniszczeniem.

8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą bądź inną wskazaną przez bibliotekarza.

9. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.

10.W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem oddać wszystkie wypożyczone materiały.

Regulamin opracowała opiekunka ICIM Zatwierdził Dyrektor Szkoły:
Elżbieta Nowak Elżbieta Pokojowa

 

Regulamin czytelni

1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń, nauczyciel i rodzic.

2. W czytelni nie wolno spożywać posiłków. Plecaki i torby zostawia się w wyznaczonym miejscu.

3. Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu czytelni.

4. W czytelni należy zachować ciszę.

5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.

6. Wykorzystane czasopisma odnosi się na właściwe miejsce. Książki zwraca się bibliotekarzom.

7. Zbiory czytelni należy szanować.

Regulamin opracowała opiekunka ICIM Zatwierdził Dyrektor Szkoły:
Elżbieta Nowak Elżbieta Pokojowa

 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

 czynne codziennie w godzinach pracy biblioteki

Internet jest wspaniałym wynalazkiem oraz narzędziem komunikacji i edukacji. Trudno nam sobie wyobrazić obecnie życie bez dostępu do sieci. Jednakże należy pamiętać, że nawet najwspanialsze możliwości komputera i Internetu nie mogą przysłonić nam świadomości, że świat wirtualny niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. W celu stworzenia dzieciom bezpiecznych warunków do korzystania z sieci proponujemy, aby rodzice i dzieci zawarli ?Umowę o Internecie? Podpisując ją wszyscy zgadzają się na warunki jakie stawia kontrakt. Gotowe teksty umów (do wydrukowania) znajdą Państwo poniżej:

1. Umowa: rodzice - dzieci I - III
2. Umowa: rodzice dzieci IV - VI. 

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej - ICIM -

1. Komputery w bibliotece szkolnej służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji
w Internecie oraz do celów edukacyjnych: przeglądania programów edukacyjnych i encyklopedii multimedialnych dostępnych w czytelni, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów organizacji działających na terenie szkoły.

2. Z komputera mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3. Zajęcia dla grupy uczniów mogą być prowadzone wyłącznie przez nauczyciela bibliotekarza, po wcześniejszym ustaleniu terminu i tematu takich zajęć.

4. NIE WOLNO! Korzystać z gier komputerowych, komunikatorów, „czatować”, wysyłać SMS-ów.

5. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela bibliotekarza.

6. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni (data, nazwisko, imię, klasa, numer stanowiska komputerowego (1, 2, 3, 4).

7. Przy stanowisku komputerowym może pracować jednocześnie 1-2 osoby.

8. Każdorazowo z komputera można korzystać do l godziny (istnieje możliwość dłuższej pracy, jeżeli są wolne stanowiska).

9. Z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę uczniowie korzystają na miejscu.

10. NIE WOLNO! wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych; zapisywać dokumentów na dysku twardym.

11. NIE WOLNO! wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).

12. Użytkowanie sprzętu komputerowego (w tym drukarki, odtwarzacza CD, nagrywarki, skanera) jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela. Zabrania się posługiwania własnymi dyskietkami i płytami CD bez konsultacji z nauczycielem bibliotekarzem.

13. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania.

14. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony przez nauczyciela bibliotekarza czas).

Regulamin opracowała opiekunka ICIM Zatwierdził Dyrektor Szkoły:
Elżbieta Nowak Elżbieta Pokojowa

Od 3 listopada 2010 r. prowadzimy BLOGA BIBLIOTEKI i systematycznie uzupełniamy go podczas zajęć kółka dziennikarskiego.

Dzięki takiej formie przekazujemy na bieżąco czytelnikom biblioteki wszystkie informacje. Jest to regularny dziennik biblioteki, opisujący działania podejmowane na jej terenie. Ponadto uczniowie piszą recenzje książek, które są dostępne w naszej książnicy szkolnej.

 

Adres naszego bloga:

www.biblinik102.blog.interia.pl

lub poprzez stronę naszej szkoły: www.sp1.net.pl

 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

Jaką sobie ludzkość wymyśliła”

                                                    Wisława Szymborska

 

Główne zadania biblioteki szkolnej to:

A.Praca pedagogiczna:

 1. Realizacja zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej w kl. I – VI.
 2. Wdrażanie uczniów do aktywnego odbioru dóbr kultury:
  1. Udział w konkursach czytelniczych
  2. Współpraca z instytucjami edukacji równoległej (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Muzeum Rzemiosła Tkackiego, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, Miejski Dom Kultury)
  3. Prowadzenie wizualnych form popularyzacji książek i literatury
 3. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów:
  1. Październik - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
  2. Wieczór wróżb andrzejkowych
  3. Dzień Bezpiecznego Internetu
  4. Uroczystość Pasowania na czytelników uczniów klas I
  5. Konkurs czytelniczy dla kl. IV „Wybieramy mistrza pięknego czytania”
  6. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
  7. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
  8. Udział w spotkaniach autorskich
 4. Inspirowanie twórczości własnej uczniów:
  1. Zajęcia kółka dziennikarskiego - redagowanie gazetki uczniowskiej „Kleks”
  2. Tworzenie bloga biblioteki szkolnej
  3. Udział uczniów w konkursach czytelniczych
 5. Kultywowanie tradycji narodowych, szczególnie regionalnych, a zwłaszcza miasta i szkoły.
  1. Prowadzenie kroniki biblioteki
  2. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów regionalnych
  3. Współpraca z Działem Regionalnym MiPBP w Turku
 6. Przybliżanie uczniom i rodzicom sylwetki patrona szkoły Henryka Sienkiewicza.
  1. Udział w szkolnych obchodach Dnia Patrona
  2. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów dotyczących osoby patrona szkoły.

B. Zadania biblioteki w zakresie programu profilaktycznego szkoły:

 1. Gromadzenie literatury fachowej związanej z profilaktyką uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy.
 2. Biblioterapia – terapia przez literaturę.Opracowywanie gazetek i wystaw o tematyce profilaktycznej.Popularyzacja wśród uczniów Konwencji Praw Dziecka.
  1. Zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów klas I – III.

 

 

REGIONALIA  W  BIBLIOTECE

 

„Książki naszych marzeń”

W ramach udziału w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Książki naszych marzeń” 11 marca 2015 r. biblioteka szkolna zorganizowała w naszej szkole Wybory Książek. Wzięło w nich udział 521 uczniów z klas I-VI. Wybrano 452 tytuły książek. Na pierwszym miejscu znalazła się seria pt. „Dziennik cwaniaczka”. Wśród propozycji uczniów pojawiły się tytuły książek, które już są w naszej bibliotece, dlatego zachęcamy do ich wypożyczaniaJ

                W ramach projektu nasza szkoła może otrzymać na zakup książek maksymalnie 2.170 zł. Planujemy zakupić w pierwszej kolejności te książki, na które zostało oddanych najwięcej głosów. Publikujemy poniżej pełen wykaz wybranych książek.

 

WYKAZ KSIĄŻEK

 

NASZA BIBLIOTEKA W NOWEJ SZACIE

 

Tak było w bibliotece przed remontem:

1 2

Tak jest od 2010 roku:

W korytarzu pełniącym funkcję szatni i poczekalni:

3 4

W wypożyczalni:

5 6 7
8 9 10
11 12 13
  14  

W czytelni:

17 16  
18 19  

15

Udostępnij

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn