Deklaracja dostępności serwisu sp1.turek.pl

 

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp1.turek.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-02

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny na górze strony) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • mapa strony
 • skala szarości
 • szeroki/wąski ekran
 • jasne tło
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:
Deklarację sporządzono dnia 02-02-2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Przemysław Przysło

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub kontakt z sekretariatem szkoły:

telefon: 63 278 47 90

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze odbywają się:

 • w budynku przy ul. 3 Maja 29;
 • w budynku przy ul. Parkowej 3.

Do budynków szkoły prowadzi kilka wejść.

 

Budynek  przy ul. 3 Maja 29:

Dwa wejścia znajdują się od ulicy 3 Maja, prowadzą na parter szkoły, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście od ul. Kączkowskiego prowadzi do łącznika sali gimnastycznej ze szkołą oraz po skręceniu w lewo schodami w dół do szatni szkolnej. Kierując się korytarzem na wprost, na końcu łuk z podjazdem prowadzący do windy i szkolnej biblioteki.

Wejście od dziedzińca, od strony placu zabaw (część południowa) prowadzi  do przedsionka, z którego kierując się w prawo oszklonym łącznikiem dochodzi się do windy oraz do szkolnej biblioteki a w lewo do sali gimnastycznej. Naprzeciwko sali gimnastycznej znajduje się zejście do szatni,  stołówki szkolnej i świetlicy.
Nad wszystkimi  wejściami do szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku przy ul. 3 Maja 29 na poziomie zero przy sali gimnastycznej oraz na parterze znajdują się toalety dla  osób niepełnosprawnych.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Budynek B przy ul. Parkowej 3:

Główne wejście znajduje się od strony parku im. Żerminy Składkowskiej (zachodnia część budynku), prowadzą do niego schody, brak podjazdu  dla niepełnosprawnych.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście boczne (wschodnia część budynku od strony hali sportowej OSIR) prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie szkoły jest wydzielony parking wraz z miejscami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.