. . . "prawdziwa biblioteka wcale nie musi być duża i piękna . Nie musi też mieć najlepszych udogodnień czy najefektywniejszych pracowników ani największej liczby użytkowników. Prawdziwa biblioteka ma służyć. Musi wrosnąć w życie mieszkańców do tego stopnia, że bez niej nie sposób normalnie egzystować. Prawdziwa biblioteka to taka, której nikt nie zauważa, bo jest na miejscu od zawsze i zawsze oferuje to, czego [czytelnicy] potrzebują. " . . .

„Dewey, wielki kot w małym mieście”

Vicki Myron,Bret Witter

Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w godzinach:

Poniedziałek ……………………………….. 800 – 1500

Wtorek ………………………………………... 800 – 1500

Środa ………………………………………….. 800 – 1500

Czwartek ……………………………………… 800 – 1500

Piątek …………………………………………. 800 – 1500

Czytelnia oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

czynne codziennie w godzinach pracy biblioteki

Nauczyciele bibliotekarze pracujący w naszej bibliotece to:

Elżbieta Nowak,  Aleksandra Antczak

Renata Sochacka,  Małgorzata Pakuła

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku
wzbogaciła się o książki, zakupione w ramach realizacji
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Pojawiło się wiele nowych tytułów, na które uczniowie czekali od dawna.
Wymieniliśmy również wiele egzemplarzy lektur szkolnych na nowe wydania.
Książki zostały one zakupione po konsultacjach z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
Mamy nadzieję, że czytanie ich będzie prawdziwą "ucztą"
dla wyobraźni naszych czytelników.

 

 

REGULAMIN  WYPOŻYCZANIA  I  UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW  (MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH)
UCZNIOM  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TURKU

REGULAMINY  DLA  UŻYTKOWNIKÓW  BIBLIOTEKI

Regulamin czytelni

Regulamin biblioteki

 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej czynne codziennie w godzinach pracy biblioteki

Internet jest wspaniałym wynalazkiem oraz narzędziem komunikacji i edukacji. Trudno nam sobie wyobrazić obecnie życie bez dostępu do sieci. Jednakże należy pamiętać, że nawet najwspanialsze możliwości komputera i Internetu nie mogą przysłonić nam świadomości, że świat wirtualny niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. W celu stworzenia dzieciom bezpiecznych warunków do korzystania z sieci proponujemy, aby rodzice i dzieci zawarli ?Umowę o Internecie? Podpisując ją wszyscy zgadzają się na warunki jakie stawia kontrakt. Gotowe teksty umów (do wydrukowania) znajdą Państwo poniżej:

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej - ICIM -

 

Od 3 listopada 2010 r. prowadzimy BLOGA BIBLIOTEKI i systematycznie uzupełniamy go podczas zajęć kółka dziennikarskiego.

Dzięki takiej formie przekazujemy na bieżąco czytelnikom biblioteki wszystkie informacje. Jest to regularny dziennik biblioteki, opisujący działania podejmowane na jej terenie. Ponadto uczniowie piszą recenzje książek, które są dostępne w naszej książnicy szkolnej.

Adres naszego bloga:

http://bibliotekajedyneczka.blogspot.com/

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

Jaką sobie ludzkość wymyśliła”

                                                    Wisława Szymborska

Główne zadania biblioteki szkolnej to:

1. Zadaniem biblioteki i ICIM w szkole jest:

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej,

3) prowadzenie działalności informacyjnej;

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

7) wspieranie nauczycieli w realizacji programów nauczania;

8) przysposabianie uczniów do samokształcenia,

9) działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł

informacji i bibliotek;

10) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

11) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

12) organizacja wystaw okolicznościowych.

2. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:

1) w zakresie pracy pedagogicznej:

a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni

przedmiotowych,

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,

c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania

informacji,

d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych

zainteresowań i potrzeb,

e) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz

związany z nią indywidualny instruktaż,

f) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji

szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu

ich do samokształcenia,

g) udostępnianie zbiorów zgodnie z „Regulaminem biblioteki”;

2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych:

a) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,

b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami;

przeprowadzanie ich selekcji,

c) prowadzenie ewidencji zbiorów,

d) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,

e) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,

f) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej,

indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,

g) planowanie pracy poprzez opracowanie rocznego, ramowego planu pracy biblioteki oraz

terminarza zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,

h) składanie Dyrektorowi rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu

czytelnictwa w szkole,

i) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu

pracy.

3. Biblioteka szkolna współpracuje:

1) z uczniami poprzez:

a) pomoc w doborze literatury,

b) udzielanie porad bibliograficznych, doradztwo w wyborze lektur,

c) indywidualne rozmowy na tematy czytelnicze,

d) poznawanie preferencji czytelniczych uczniów,

e) tworzenie aktywu bibliotecznego i inspirowanie jego pracy,

f) pomoc w rozwijaniu zainteresowań,

g) przygotowanie do konkursów,

h) pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrabiania zadań domowych,

i) wspieranie samokształcenia z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji

i zastosowaniem TIK-u;

2) z nauczycielami poprzez:

a) gromadzenie scenariuszy zajęć, imprez i uroczystości na potrzeby nauczycieli,

b) wyszukiwanie literatury metodycznej i bibliografii na dany temat,

c) prezentację nowości i zapowiedzi wydawniczych,

d) pomoc nauczycielom studiującym, doskonalącym się w zawodzie, odbywającym staż

w ramach awansu zawodowego,

e) udostępnianie źródeł nauczycielom prowadzącym koła zainteresowań;

3) z rodzicami poprzez:

a) udostępnianie księgozbioru,

b) współorganizację imprez, wystaw,

c) organizację wycieczek do innych bibliotek,

d) pozyskiwanie książek;

4) z bibliotekami poprzez:

a) organizację imprez czytelniczych, w tym dla środowiska lokalnego,

b) przygotowanie spotkań z autorem.

4. Biblioteka nieodpłatnie:

1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać

elektroniczną;

3) przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

5. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach

bibliotecznych.

6. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się

zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów
i ofertą

rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły.

7. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania

zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług

bibliotecznych określa „Regulamin biblioteki”.

8. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności
i planie pracy biblioteki.

9. Szczegółowe zasady korzystania z zasobów biblioteki i czytelni ujęte są w „Regulaminie

biblioteki”.

10. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły i dotowane przez Radę Rodziców oraz innych ofiarodawców.