RZECZNIK PRAW UCZNIA

 ALDONA PIWOŃSKA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W TURKU

ROK SZKOLNY 2023/2024

Do moich zadań należy:

 • przestrzeganie praw i obowiązków ucznia;
 • kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia;
 • gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania praw ucznia;

Stoję na straży praw ucznia określonych w:

 • Statucie Szkoły;
 • Wewnątrzszkolnych oraz Przedmiotowych Zasadach Oceniania;
 • Konwencji o Prawach Dziecka.

Rzecznik Praw Ucznia:

 • nie ustanawia praw, ale może sugerować, iż istnieje potrzeba zmiany lub ustanowienie nowych praw;
 • nie wyręcza żadnych instytucji w ich działalności, jedynie uwrażliwia by funkcjonowały w sposób przyjazny uczniowi.

 

Jeśli uważasz, że w szkole zostały naruszone Twoje prawa, jeśli otrzymałeś karę niewspółmierną do zachowania lub jesteś traktowany w niesprawiedliwy sposób – pomogę rozwiązać Twój problem

Zapraszam:

wtorek 09.50 do 10.15    -   ul. Parkowa 3

czwartek 09.50 do 10.15  -   ul. 3 Maja 29

według potrzeby w innym dogodnym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.

Aldona Piwońska


 

KIM JEST RZECZNIK PRAW UCZNIA?

 Powołany jest on do:

 • przeciwdziałania łamaniu praw ucznia określonych w Statucie Szkoły oraz praw dziecka zawartych m.in. w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka
 • podejmowania działań na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju oraz poszanowania ich godności
 • reprezentowania interesów uczniów przed Radą Pedagogiczną oraz Dyrekcją szkoły
 • informowania uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia
 • podejmowania interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia
 • rozwiązywania spraw spornych W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

W JAKICH SYTUACJACH NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO RZECZNIKA PRAW UCZNIA?

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy. Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów może zgłosić się do Rzecznika.

 JAKI JEST TRYB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH PROBLEMOWYCH?

 Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który, po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji. Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

 O CZYM JESZCZE UCZEŃ POWINIEN WIEDZIEĆ?

 Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.


ZADANIA I FUNKCJE RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 

*

Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 526, 527). Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 452 z późniejszymi zmianami).

*

Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających z regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły.

*

Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje nauczyciel, który wyrazi zgodę na pełnienie funkcji.

*

ZASADY DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA:

 Rzecznik pełni stałe dyżury, w czasie których przyjmuje uczniów.

 • Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście.
 • Rzecznik wysłuchuje ucznia i sporządza notatkę z rozmowy.
 • Rzecznik, po rozpoznaniu sprawy, na prośbę wydaje opinię pisemną, czy zostały naruszone prawa ucznia i przekazuje informację o naruszeniu praw dyrektorowi szkoły.
 • Rzecznik może być mediatorem między stronami.
 • Pytania i wnioski uczniowie mogą kierować do Rzecznika za pośrednictwem skrzynki pytań i wniosków. Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia.
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.

*

ZADANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA:

 • Zapoznawanie i propagowanie praw ucznia.
 • Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 • Mediacja między stronami konfliktu.
 • Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów.
 • Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, pedagogiem szkolnym i Samorządem Uczniowskim.
 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli.
 • Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 • Wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w wypadku ciężkiego naruszenia przepisów wynikających ze Statutu Szkoły i powszechnie przyjętych norm współżycia w społeczeństwie.

*

DO OBOWIĄZKÓW RZECZNIKA PRAW UCZNIA NALEŻY:

 • Znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka.
 • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 • Interwencja w razie naruszania praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 • Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia.
 • Składanie dyrektorowi szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu.
 • Składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdań ze swojej działalności na koniec każdego semestru.
 • Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 • Kontrola realizacji spraw spornych.

*

W SPRAWACH SPORNYCH  USTALA  SIĘ NASTĘPUJĄCY SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

 • Sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron.
 • Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia, wzajemnego poszanowania stron.
 • Wszystkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 • Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie. W przypadku niemożności załatwienia sprawy w powyżej opisany sposób, decyzję w sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

TRYB POSTĘPOWANIA W KWESTIACH SPORNYCH

„NAUCZYCIEL – UCZEŃ:

 • Zapoznanie się z opinia stron konfliktu.
 • Podjęcie mediacji ze stronami.
 • W razie braku rozstrzygnięcia sporu, odwołanie się do Rady Pedagogicznej.
 • W przypadku nierozstrzygnięcia sporu, wystąpienie do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji.